Bs. 't Keuningshöfke
        Karel - V- straat 45
        6104 BR Koningsbosch
        tel.: 0475 - 301274

        info.keuningshofke@innovo.nl 
        
        Dir.Karen Quaedackers:
        karen.quaedackers@innovo.nl

          06-34550570

't Keuningshofke is een school van

  
____________________________________________________________________________________________

Agenda:

 

___________________________________________________________________________________________

Nieuwsbrief

Als bijlage treft u de meest recente nieuwsbrief aan

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Team bs. 't Keuningshöfke

___________________________________________________________________________________________


Inspectiebezoek op 4 september 2018
Op 4 september 2018 hebben we bezoek gehad van de Onderwijsinspectie. Aangezien we in december 2016 al aan de beurt waren geweest, hadden we hen eigenlijk nog niet verwacht op dit moment. Dat neemt niet weg dat het fijn is om  regelmatig te bekijken wat de stand van zaken is en we graag tips horen hoe we zaken op school kunnen verbeteren.
We zijn de dag gestart met een presentatie over onze school: Wie zijn wij? Hoe werken we op onze school? En uiteraard hoe willen wij ons verder ontwikkelen?
Na de presentatie heeft de inspecteur in alle groepen lessen bijgewoond om zicht te krijgen op het didactisch handelen van alle leerkrachten en na te gaan of hetgeen er in de presentatie is verteld ook zichtbaar was in de dagelijkse (les)praktijk.
Na het bespreken van allerhande schooldocumenten en de gedane observaties, heeft er een terugkoppeling met het team plaatsgevonden over de bevindingen.
De inspecteur gaf aan dat hij in alle lessen (delen van) het Activerende Directe Instructie-Model had gezien. Dat is een werkwijze waarvan is aangetoond dat leerlingen het meeste opsteken van het leerstofaanbod. De taakgerichte werksfeer was enorm hoog, aldus de inspecteur. Er is sprake van een goede lesvoorbereiding, er wordt zeer efficiënt gewerkt (lestijd wordt optimaal benut) en er is sprake van een zeer ordelijk verloop van alle lessen. Ontwikkelpunten lagen in het aanleren van meer eigen verantwoordelijkheid (eigenaarschap over het leerproces) bij de leerlingen en een balans te zoeken tussen het leiden en begeleiden van leerlingen door de leerkracht. Hierin zouden we bijvoorbeeld ook meer gebruik kunnen maken van de verschillende ruimtes in het gebouw. Zo zouden leerlingen ook in andere lokalen kunnen (samen)werken, in plaats van voornamelijk in het eigen klaslokaal. Ook de inzet van meer coöperatieve werkvormen zou de leergierigheid en betrokkenheid van leerlingen verder kunnen bevorderen. De wijze van feedback geven aan leerlingen zou verder uitgebouwd kunnen worden door het stellen van een ander soort vragen, waarbij meer zicht ontstaat op het denkproces van individuele leerlingen. Tot slot kregen we het advies om kritisch te zijn op de lesmethodes en vooral de lesdoelen en leerlijnen centraal te stellen.
De aandachtspunten die door de inspecteur werden benoemd, kwamen goed overeen met de geplande schoolontwikkeling. Een mooie 0-meting voor de toekomst dus!
Van dit inspectiebezoek wordt overigens geen verslag gemaakt. Wel is, op termijn, op de website van de Onderwijsinspectie, terug te lezen dat de onderwijskwaliteit op onze school in orde is en we derhalve een 'basisarrangement' hebben. Dit houdt in dat de school normaliter eens in de 4 jaar wordt bezocht door de inspecteur.

___________________________________________________________________________________________


Aanmelden nieuwe leerlingen 't Keuningshöfke
 
Voor het eerst naar school of na een verhuizing starten op een andere school is een grote stap. Sommige kinderen zien er misschien tegenop, en anderen kunnen niet wachten tot het moment dat ze naar school mogen.
 
In voorgaande jaren kregen alle kinderen die in het volgende schooljaar 4 jaar werden een schrijven vanuit de gemeente hierover. Vanaf 2015 is dat niet meer het geval. Ouders nemen zelf het initiatief om een open dag te bezoeken of een kennismakingsgesprek te plannen met een basisschool naar keuze. 
 
Dus wordt uw kind komend schooljaar ook 4 jaar en bent u op zoek naar een goede basisschool voor uw kind, maak dan vrijblijvend een afspraak op basisschool 't Keuningshöfke. De deuren van de school en alle lokalen staan voor u open zodat u goed de sfeer van onze school kunt proeven! Uiteraard staan leerkrachten en directie klaar om al uw vragen te beantwoorden.
 
Maak tijdens het intakegesprek en de rondleiding door school onder andere kennis met:

Maak vrijblijvend een afspraak via 0475-301274
Graag tot ziens!
Team en kinderen van basisschool 't Keuningshöfke


________________________________________________________________________________________

laatste wijziging: 25-3-2019