Basisschool 't Keuningshöfke
Medezeggenschapsraad (MR)
Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (de WMS). Deze wet bepaalt, dat alle scholen een medezeggenschapsraad moeten hebben. Ook bepaalt deze wet, dat besturen met meer dan twee scholen een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad dienen in te richten.
Daarnaast benoemt de WMS de rechten van de medezeggenschap, te weten overlegrecht, informatierecht, instemmings- en adviesrecht. Het instemmingsrecht heeft veelal betrekking op zaken die het personeel betreffen, het adviesrecht gaat meer over zaken die de organisatie aangaan. Ten slotte geeft de WMS handreikingen voor verkiezingen, de werkwijze van de raad, de wijze waarop geschillen aanhangig gemaakt kunnen worden en benoemt de wet de verplichting van de MR om jaarlijks een activiteiten- of jaarplan en een jaarverslag te maken.
Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (mr) invloed uitoefenen op het
beleid van de school. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. Onze medezeggenschapsraad bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers en teamleden van 't Keuningshöfke. In totaal telt deze 4 personen: 2 ouders/verzorgers van kinderen die op school zitten en 2 leerkrachten.
Voor meer informatie ga naar https://www.innovo.nl/aanvulling-schoolgids.html 
Uitgebreide GMR-informatie is ook te vinden via https://www.innovo.nl/medezeggenschap.html 
 
Voorzitter: Mevr. Marjolijn Janssen (leerkracht) - Marjolijn.janssen@innovo.nl

Secretaris: Elke Backus (ouder)
Leden: Dhr. Tjalle Fijlstra (ouder) en Dorothé Theunissen (leerkracht)
Adviseur: K. Quaedackers (directie)
 
Taken medezeggenschapsraad
Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het
bestuur van de school. De medezeggenschapsraad heeft zowel instemmingsrecht als adviesrecht.

Instemmingsrecht onderwijs
Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel
hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en
personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan en de schoolgids.
Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Adviesrecht onderwijs
In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de
medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Het schoolbestuur moet
serieus reageren op ieder advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft de
adviezen niet over te nemen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Behoren er twee of meer scholen tot een bevoegd gezag, dan zal het voorkomen, dat er besluiten genomen worden die voor al die scholen gelden. Een bestuur dient dan een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad in te richten. INNOVO heeft dus ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
De GMR van INNOVO heeft in totaal 12 zetels, gelijk verdeeld tussen de oudergeleding en de personeelsgeleding. De leden van de GMR worden door de MR'en gekozen uit de kandidaten, die zich verkiesbaar stellen. Deze kandidaten kunnen uit het hele personeelsbestand van INNOVO komen en uit alle ouders die een kind op een INNOVO-school hebben. De kandidaten hoeven geen lid te zijn van een MR van een school.
De medezeggenschapsraden hebben een onafhankelijke positie in de organisatie. Het bevoegd gezag (voor de MR'en de directeur en voor de GMR het CvB) komt op uitnodiging van de raad om de raad te informeren over het te voeren beleid. Besluiten doet de raad zonder bevoegd gezag en zonder dat het bevoegd gezag invloed op het besluit uitoefent!
Wil je als medezeggenschap daadwerkelijk "mee kunnen zeggen" is de relatie tussen "bevoegd gezag" en medezeggenschap van immens belang. Samen iets bereiken, samen staan voor de organisatie, de mensen die erin werken en de leerlingen, die er leren kan alleen op basis van een goede verhouding met een luisterend, geïnteresseerd, maar kritisch oor voor elkaars opvattingen en uitgangspunten en met respect voor de rol die eenieder in het geheel inneemt.
Meer informatie? Neem dan contact op met Ton Verhiel, secretariaat.
email: gmr@innovo.nl