Basisschool 't Keuningshöfke
Inschrijven nieuwe leerling(en)?
Wilt u uw zoon / dochter aanmelden voor onze school? Dat kan!
Ouders die hun kind op onze school willen aanmelden, kunnen hiervoor telefonisch contact opnemen met Karen Quaedackers (directeur) of Eefje Bustin (Intern Begeleider). We plannen dan samen een persoonlijke afspraak voor een kennismakingsgesprek op onze school. Tijdens dit eerste kennismakingsbezoek aan onze school kunnen zowel het kind, als ook ouders een eerste indruk opdoen van onze school tijdens een rondleiding door ons gebouw.
Het daaropvolgende intakegesprek is voor ouders en school een belangrijk moment om elkaar voor het eerst te informeren over de wederzijdse wensen en verwachtingen. Het is hierbij van groot belang dat er open en eerlijk wordt gecommuniceerd. Tijdens dit gesprek wordt het inschrijfformulier,het entreeformulier, de schoolgids en de schoolkalender met ouders besproken en meegegeven.

Wanneer ouders besluiten over te gaan tot aanmelding, leveren zij het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldformulier in op onze school. Onze administratrice zal de nieuwe leerling vervolgens inschrijven in ons leerlingvolgsysteem. Ouders ontvangen normaliter binnen 10 werkdagen een schriftelijke bevestiging dat hun kind officieel is ingeschreven op onze school.
Wanneer er echter vragen zijn rondom de ontwikkeling van een kind, zal er in eerste instantie intern overleg gevoerd worden en zal er indien van toepassing aanvullende informatie worden opgevraagd bij externen (zoals peuterspeelzaal, onderzoeksbureau, TIV). Mochten er daarna nog vragen zijn dan kan de leerling, met toestemming van ouders, ook worden ingebracht in het ZAT. School doet binnen 6 weken (uitloop tot 10 weken) uitspraak of de leerling al dan niet kan worden aangenomen en op welke wijze de (extra) begeleiding zal worden vormgegeven. Dit verslag wordt ouders voor akkoord aangeboden.

In de week waarin het kind 4 jaar wordt, kan het tot de basisschool worden toegelaten. Als schoolgewenning mag een kleuter van 3 jaar en 10 maanden wettelijk gezien de school maximaal 10 dagdelen als gast bezoeken.
Op 't Keuningshöfke zijn drie wenochtenden gebruikelijk. Hiertoe krijgt het kind ongeveer een maand voorafgaand aan zijn 4e verjaardag een uitnodiging toegestuurd door de leerkracht van groep 1. Ouders kunnen in overleg met de groepsleerkracht de exacte wenochtenden afspreken.
Daarnaast ontvangt iedere nieuwe kleuter ook een welkomstboekje met daarin belangrijke informatie om het kind voor te bereiden op de nieuwe schoolsituatie. Zaken die hierin aan bod komen zijn o.a. de binnenkomst, het dagprogramma, eten& drinken.