Basisschool 't Keuningshöfke
Overige afspraken en regels op basisschool 't Keuningshöfke

Algemeen:
•    Vanaf 8:15 uur gaat de poort open en kunnen de kinderen naar binnen gaan. De lessen starten om 8.30 uur. Om deze reden luiden wij om 8.25 uur de schoolbel. We verwachten dat alle kinderen op dit tijdstip in hun lokaal zijn, zodat we tijdig met de lessen kunnen starten.
•    We vragen u om op het schoolplein afscheid te nemen van uw kind(eren) en hen zelfstandig het schoolgebouw binnen te laten komen om hun jas/tas op te bergen. Ook kleuters komen, na een wenperiode van 2 weken, zonder hun ouders naar binnen. We verzoeken u om het afscheid kort te houden en niet te lang voor het raam te blijven zwaaien. Dit bemoeilijkt het afscheid voor alle kinderen en brengt veel onrust in de groep.
•    Om 8.30 uur wordt de schoolpoort gesloten. Wilt u er samen met ons op letten dat de schoolpoort onder schooltijd gesloten blijft i.v.m. de veiligheid van de kinderen? Wanneer u gedurende de dag op school moet zijn, vragen wij u aan te bellen bij de voordeur.
•    Aan het einde van de schooldag, om 14.45 uur en op woensdag om 12.15 uur, wordt de schoolpoort geopend om de kinderen op te halen. We vragen ouders van kleuters om hun kinderen op het schoolplein op te halen, zodat de leerkracht ziet met wie de kinderen naar huis gaan.
•    Honden zijn niet toegestaan op het schoolterrein.
•    Op school geldt een algemeen rookverbod. In het schoolgebouw of op het schoolterrein mag daarom niet gerookt worden. 

Absenties
•    Wanneer uw kind vanwege ziekte niet naar school kan komen, verwachten wij dat u uw kind voor 8:30 uur afmeldt op school. Dit kan telefonisch of via het ouderportaal. Wanneer wij geen absentie hebben ontvangen, zoeken wij vanaf 9 uur telefonisch contact met ouders van de afwezige leerlingen.
•    Bij ziekteverzuim langer dan 7 schooldagen aansluitend of 4 keer in 3 maanden wordt de schoolarts ingeschakeld. Zij kan de leerling dan oproepen voor verder onderzoek om verdere absenties te voorkomen.
•    Wanneer u verlof wilt aanvragen voor uw kind, verwachten wij dat u de regels rondom de verlofregeling in acht neemt. Zie hiervoor pagina 25 van de schoolkalender. Het verlof-formulier is te vinden op onze website, via het ouderportaal en verkrijgbaar via de directie. U kunt geen verlof aanvragen via het ouderportaal!
•    Bij (vermoedens van) ongeoorloofd schoolverzuim doen wij altijd melding bij de leerplichtambtenaar. 

Gedragscode team, ouders en leerlingen 
Een veilige leer- en werkomgeving kan alleen in een klimaat van acceptatie, respect en vertrouwen gerealiseerd worden. Daarbij is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop het onderwijs ingericht is, de spelregels in de omgang met elkaar duidelijk zijn en er sprake is van heldere communicatie tussen alle betrokkenen.
•    De leerlingen van Keuningshöfke hebben tot taak om samen met hun leerkracht open en eerlijk te werken aan een goed klimaat. Eerlijkheid, respect voor elkaar en andermans spullen en sportiviteit vinden wij daarbij erg belangrijk. 
•    Van ouders verwachten wij dat zij achter het beleid van de school staan. Dat geldt ook in hun reactie naar hun kind. Vragen, twijfels, onduidelijkheden worden met de leerkracht besproken, zonder hun kind daarbij te betrekken. Samen bespreken leerkracht en ouders hoe de informatie met hun kind wordt gedeeld. Het is voor ouders belangrijk bij een gebeurtenis zo snel mogelijk navraag te doen bij school over de volledige toedracht. Vragen of opmerkingen over gebeurtenissen op school worden in allereerste instantie besproken met de leerkracht van het kind. In verband met de inlooptijd, is na schooltijd het meest geschikte moment hiervoor. 
•    Voor het team geldt dat elk personeelslid strikt volgens de gemaakte afspraken uit het document 'sociale veiligheid in doorgaande lijn' handelt. Dat geldt ook voor het tijdig informeren van u als ouder over opmerkelijke gebeurtenissen of gedrag van uw kind. Alleen duidelijk en gestructureerd gedrag van het team geeft duidelijkheid en zekerheid bij leerlingen en ouders. 
Zie voor meer informatie het document 'sociale veiligheid in doorgaande lijn' van 't Keuningshöfke op het Ouderportaal. 

Hulpouders
Wij vinden het erg fijn dat wij op ouders mogen rekenen bij tal van schoolactiviteiten. Dit brengt ook een aantal verantwoordelijkheden met zich mee voor u als (hulp)ouder en voor ons als school, waarin we graag duidelijkheid scheppen. 
1.    Alle ouders helpen onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht / school.
2.    Van de hulpouders verwachten wij dat zij de hulp overeenkomstig de richtlijnen en afspraken van de school of de leerkracht uitvoeren. 
3.    Hulpouders zijn geheimhouding verplicht indien zij door hun hulp informatie verkrijgen over individuele kinderen en/of hun ouders of verzorgers. 
4.    De hulpouder bespreekt problemen die zich voordoen met de kinderen zo snel mogelijk met de betreffende leerkracht. De leerkracht onderneemt hierop actie. 
5.    Ouders die komen helpen, nemen hun jongere kind(eren) niet mee, zodat ze zich volledig kunnen wijden aan de hulptaak.
6.    De school heeft het recht ouders de taak als hulpouder te ontzeggen, indien de gedragscode in ernstige mate overtreden wordt, of wanneer de geboden hulp herhaaldelijk niet aansluit op de eisen die de school hieraan stelt.
Aangezien school te allen tijde de eindverantwoordelijkheid draagt, verwachten wij van alle ouders dat zij bij vragen en/of problemen direct de school benaderen. Het is niet de bedoeling dat hulpouders door andere ouders worden benaderd!

Beeld- en geluidsopnames
Binnen de ontwikkelingen van het hedendaagse onderwijs kunnen er voor intern gebruik foto's en video-opnames gemaakt worden ten behoeve van het verbeteren van de onderwijsleersituatie door personeelsleden. Foto's kunnen ook gebruikt worden voor plaatsing op het Ouderportaal van onze school. Hiervoor wordt jaarlijks uw toestemming gevraagd. Mocht u in de loop van een schooljaar alsnog toestemming willen geven hiervoor of uw toestemming willen intrekken, dan kunt u dit kenbaar maken bij de schoolleiding.
Mede n.a.v. de AVG, welke op 25 mei 2018 in werking is getreden, is het niet langer toegestaan dat ouders en externen beeld- (o.a. foto, video) en/of geluidsopnames maken op schoolterrein. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons beleid rondom privacy en specifiek naar het document 'afspraken foto's en film.' Deze documenten zijn terug te vinden via de schoolwebsite en het Ouderportaal van onze school.

Mobiele telefoon, smartwatch, etc. 
Naast de leuke en praktische kant van het mobieltje, heeft deze voor schoolgebruik geen meerwaarde. Helaas gebeuren er namelijk ook soms ongewenste dingen mee. Gebruik van mobiele telefoon, maar ook de smartwatch of vergelijkbare apparaten waarmee opnames kunnen worden gemaakt zijn voor kinderen niet toegestaan op school. Dat betekent dat deze apparaten niet mee naar school mogen worden meegenomen. Ook niet tijdens schoolreisjes of andere activiteiten vanuit school. Kinderen zijn via school of leerkracht bereikbaar en ze kunnen vanuit school naar huis bellen als dat nodig mocht zijn. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen ouders en verzorgers ontheffing aanvragen bij de directie. De leerlingen die om veiligheidsreden op weg van en naar school een mobieltje bij zich hebben, hebben hiervoor toestemming nodig van de leerkracht. Voor aanvang van de lessen wordt het mobieltje uitgezet en ingeleverd bij de leerkracht. Na schooltijd ontvangt de leerling het mobieltje weer terug. Deze maatregelen moeten we nemen in kader van de strengere privacyregels.

Privacy
Privacy is een belangrijk onderwerp dat voortkomt uit de aangescherpte wetgeving in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 van kracht is. Graag willen wij u wijzen op een aantal privacyregels, die wij als school hanteren. Wij vinden privacy van u, uw kind(eren) en ons personeel zeer belangrijk als grondrecht. Op school gaan wij daarom zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Onze aanpak is vastgelegd in het privacyreglement, dat u via de website van INNOVO kunt raadplegen. Gegevens die over leerlingen gaan, noemen wij persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens, als dat echt nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daar bij hoort. In het reglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens.

Leerlingendossier
De meeste gegevens ontvangen wij van de ouders bij de aanmelding op school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er ook bijzondere persoonsgegevens geregistreerd, als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens bv. dyslexie, ADHD of gezondheidsproblemen. Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens feitelijk niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind, of met de schooldirecteur.

Gegevensuitwisseling
Als er leerlingengegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we de ouders vooraf om toestemming, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft, maar ook bij melding van kindermishandeling, wanneer politie of justitie informatie opvraagt of in noodsituaties.

Foto's en films
We publiceren alleen privacygevoelig beeldmateriaal via het Ouderportaal. Hiervoor vragen wij jaarlijks uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig omgaan met de foto's en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. 

Ouders en externen
Ook voor ouders en externen gelden de privacyregels voor het maken en publiceren van foto's en films. Mede n.a.v. de AVG, welke op 25 mei 2018 in werking is getreden, is het niet langer toegestaan dat ouders en externen beeld- (o.a. foto, video) en/of geluidsopnames maken op schoolterrein. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons beleid rondom privacy en specifiek naar het document 'afspraken foto's en film.' Deze documenten zijn terug te vinden via de schoolwebsite en het Ouderportaal van onze school.
Op de website van INNOVO vindt u meer informatie over privacy onder het tabblad Kind en Ouder. https://www.innovo.nl

Medicijngebruik op school
1.    Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. 
•    Bij de aanmelding van uw kind heeft u al dan niet toestemming gegeven om noodzakelijke directe EHBO te verlenen (zoals het plakken van pleisters, smeren van "vallen en stoten"-gel, smeren van zalf tegen insectenbeten, enz.) in het geval dat uw kind zich bezeert.
•    In principe worden er op school geen zelfzorgmiddelen gegeven zoals paracetamol etc.
•    Wanneer kinderen ziek worden op school, nemen wij contact op met ouders om het kind op te komen halen. Wij willen u derhalve vragen om ervoor te zorgen dat wij altijd beschikken over actuele telefoonnummers, opdat wij u kunnen bereiken. Wijzigingen / aanvullingen kunt u schriftelijk (op papier of per mail) doorgeven via de groepsleerkracht, de administratief medewerker / directie. Let op: Wijzigingen die u aanbrengt in uw gegevens op het Ouderportaal, worden niet (automatisch) doorgevoerd in onze leerlingenadministratie.
2.    Daarnaast krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouder(s)/verzorger(s) om hun kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens schooluren. Te denken valt bijvoorbeeld aan pufjes voor astma of antibiotica. Het toedienen van deze medicatie is alleen mogelijk op 2 voorwaarden:
•    Het is praktisch uitvoerbaar in de klassensituatie
•    Ouders/verzorgers hebben voorafgaand schriftelijk toestemming verleend voor het toedienen van de medicatie op school, waarbij er ook afspraken over de toediening zijn vastgelegd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van ons standaardformat  "Verklaring toestemming tot het verstrekken van medicijnen op verzoek" welke verkrijgbaar is via de directie.
3.    Het verrichten van voorbehouden medische handelingen (zoals het geven van een injectie) vinden op school niet plaats. 
Zie voor meer informatie het 'protocol medicijngebruik' van 't Keuningshöfke.

Gevonden voorwerpen
Alle gevonden voorwerpen kunt u terugvinden naast de ingang van groep 4 t/m 8. Al deze gevonden voorwerpen worden iedere laatste schooldag van de maand weggegooid. Wilt u zelf ook alert zijn op vermissing van drinkbekers, broodtrommels, gymspullen etc?