Basisschool 't Keuningshöfke
Wij vinden het heel belangrijk om een goed contact te hebben met alle ouders/verzorgers. Onder andere op de volgende momenten en manieren hebben ouders en school (regelmatig) contact met elkaar. 

Nieuwjaarsreceptie
Ouderbetrokkenheid begint met het investeren in een relatie aan het begin van het jaar. Mede om deze reden, organiseren we in het begin van ieder schooljaar per klas een nieuwjaarsreceptie. Ouders willen uiteraard ook graag weten over wie hun kind thuis regelmatig vertelt, bij wie hun kind gaat spelen of bij wie hun kind naar een verjaardag gaat. Ook krijgen ouders en kinderen meer begrip voor elkaar wanneer zij het verhaal achter een gezin horen. Het is in onze ogen dan ook belangrijk dat ouders elkaar (beter) leren kennen en zich zo ook mede verantwoordelijk voelen voor elkaars kinderen. We hebben elkaar nodig om de schooltijd van elk kind tot een fijne tijd te maken. Tijdens de nieuwjaarsreceptie kunnen leerkracht, ouders en kinderen in een informele setting, gedurende circa een uur, kennis maken met elkaar en/of elkaar ontmoeten. Deze nieuwjaarsreceptie is wat ons betreft niet vrijblijvend. We verwachten alle ouders samen met hun kind op deze bijeenkomst.

Rapporten
In groep 1 en 2 ontvangen de kinderen 2 keer per jaar een rapport, gekoppeld aan ons
leerlingvolgsysteem Kijk! Hierin wordt de ontwikkeling op tal van leer- en vormingsgebieden in kaart gebracht. Alle kleuters ontvangen in februari en in juli een rapport. De leerlingen in groep 3 t/m 8 ontvangen drie keer per jaar een rapport, namelijk in december, maart en juli.

Oudergesprekken
Vanaf 2017-2018 gaan we op een andere manier om met oudergesprekken. We starten in de eerste maand van het schooljaar met een startgesprek tussen school, ouders en hun kind. In dit startgesprek maken we kennis met elkaar, bespreken we de wederzijdse verwachtingen voor het komende schooljaar, maken we afspraken over zorg en begeleiding van uw kind(eren) en leggen we in een 'communicatieplan op maat' vast op welke momenten (met en/of zonder kinderen) we elkaar gedurende het schooljaar opnieuw spreken over de ontwikkelingen van uw kind. Hierdoor ervaart de leerling, al vanaf de start, dat zijn ouders en de leerkracht(en) nauw samenwerken. U zult dan ook begrijpen dat het noodzakelijk is dat alle ouders met hun kind aanwezig zijn bij dit startgesprek. Daarnaast is de afspraak dat we nog minimaal één keer per jaar persoonlijk contact hebben over de voortgang.

Adviesgesprek Voortgezet Onderwijs
Voor groep 8 vinden in week 7 (voor 1 maart) de adviesgesprekken m.b.t. de overgang naar het
voortgezet onderwijs plaats. U krijgt hierover tijdig bericht.

Digitale nieuwsverspreiding
Bij de start van het schooljaar ontvangt u een papieren schoolkalender. Tevens is digitaal de schoolgids te lezen op onze website www.keuningshofke.nl, via het Ouderportaal en via Scholen op de Kaart / PO Vensters. Middels deze twee documenten proberen wij u zicht te geven op het (dagelijks) reilen en zeilen binnen de school. Via de schoolwebsite, maar vooral via het Ouderportaal, blijft u altijd op de hoogte van het laatste schoolnieuws. Alle resterende 'papieren' informatie geven wij mee op vrijdag.

Infoavond
Aan het einde van het schooljaar vindt er een algemene informatieavond plaats voor alle ouders. Op deze avond geven we u graag zicht op de ontwikkeling die we op school hebben doorgemaakt in het afgelopen jaar, blikken we vooruit op toekomstige ontwikkelingen en maken we ook de
groepsindeling/groepsbezetting voor het nieuwe schooljaar bekend. De school stelt het zeer op prijs als u als ouder hierbij aanwezig bent.

Belangrijk!
Bij problemen of vragen wachten wij uiteraard niet tot de geplande gesprekken, maar nemen wij meteen contact op. Wij verwachten dat ouders/verzorgers dat ook doen! Het is dan wenselijk om een afspraak te maken met de leerkracht zodat deze voldoende tijd kan vrijmaken.