Basisschool 't Keuningshöfke
Vervanging van leerkrachten (vanuit onze 'flexibele schil') 

Vanaf 2019-2020 zijn er clusters van scholen ingericht welke de vervanging zelf moeten organiseren binnen hun scholengroep. Voor 't Keuningshöfke betekent dit dat er wordt samengewerkt met bs. Draaiende Wieken te Posterholt, bs. Swentibold te Born en bs. Het Avontuur te Buchten. Ook de Triangel in Linne is onderdeel van het cluster, maar is zelfvoorzienend t.a.v. de eigen vervangingsvraag. Elke school heeft in de begroting geld gereserveerd t.b.v. de vervanging. Hiermee is op elke school een 'flexibele schil' ingericht. Bij uitval van een 'vaste' leerkracht die voor de groep staat, wordt een leerkracht uit de flexibele schil in deze groep geplaatst. Dat geldt zowel voor kortdurende, als langdurende vervanging. Ook ouderschapsverlof wordt op deze manier ingevuld. Zwangerschapsverlof daarentegen wordt op bestuursniveau ingevuld, vanuit het 'Ooievaarsnest.'
Voor een kleine school is het niet haalbaar om voor elke dag van de week een leerkracht beschikbaar te hebben in de flexibele schil. Vandaar dat er wordt samengewerkt in clusters. Op deze manier hopen we elke dag van de week vervanging beschikbaar te hebben, al dan niet vanuit de 'eigen' flexibele schil. Wanneer er sprake is van veelvuldige korte of van langdurige vervanging kunnen we desondanks toch in een situatie terecht komen waarbij er geen vervanging beschikbaar is. Langdurige vervanging gaat hierbij voor kortdurende vervanging bij het inplannen van beschikbare vervangers.

Wanneer wij vervanging nodig hebben, hanteren wij onderstaande aanpak:
- Er wordt melding gemaakt van uitval van leerkrachten via Clooser
-  Allereerst zoeken we naar andere interne oplossingen om voor de groepen zoveel mogelijk regulier onderwijs te waarborgen.
1. er wordt gekeken welke leerkrachten in de flexibele schil op de eigen school, dan wel een andere school uit het cluster, beschikbaar zijn en ingezet kunnen worden.
2. extra inzet van parttimers door urenuitbreiding (indien mogelijk)
3. inzet van overig ambulant personeel (indien mogelijk)
4. inzet van onze onderwijsondersteuners (onder toezicht van een bevoegde leerkracht)
Op de eerste ziektedag stellen we alles in het werk om de opvang intern op te lossen. Voorgaande maatregelen houden ook in, dat uw kind te maken krijgt met meerdere leerkrachten gedurende het ziekteverlof van de groepsleerkracht. Dat dit geen stabiele situatie en niet bevorderlijk is, mag duidelijk zijn.
We kiezen bewust niet voor het verdelen van de groep over andere groepen zodat het onderwijs in de andere groepen gewoon door kan gaan.
- Helaas kan het ook voorkomen dat het, ondanks voornoemde maatregelen, niet mogelijk is om een groep op te vangen. Wanneer dit het geval is, ontvangt u de dag voorafgaand (voor 17u) een bericht van ons hierover via het Ouderportaal, zodat u nog in de gelegenheid bent om opvang te regelen voor de dag(en) erna. Afhankelijk van de inschatting hoe lang er geen groepsbezetting mogelijk is, zal deze groep leerlingen 1 of 2 dagen vrijaf krijgen hierdoor.
- Mocht er ook voor de daaropvolgende dagen niemand beschikbaar zijn, dan zal er intern geruild worden met personeel, waarna een andere groep 1 of 2 dagen thuis zal moeten blijven. Op deze wijze hopen we te waarborgen dat één groep niet de dupe wordt van een langdurig afwezige leerkracht.
- Vervangingsproblemen worden altijd door school gemeld via www.lerarentekortisnu.nl conform afspraak binnen het schoolbestuur.

Op het moment dat er geen vervanging t.b.v. ziekte nodig is, wordt de leerkracht in de flexibele schil ingezet voor andere taken. Dit kan bijvoorbeeld vervanging zijn t.b.v. afname van toetsen of gesprekken, het vrij roosteren van leerkrachten t.b.v. hun LB-taken / specialisme of t.b.v. collegiale consultatie.