Basisschool 't Keuningshöfke
Schoolprofiel van basisschool 't Keuningshöfke

Onze visie
Alle leerlingen hebben recht op onderwijs waarin zij voldoende uitdaging, kansen en veiligheid ervaren. Dit vraagt (binnen de mogelijkheden van de school) om afstemming t.a.v. aanpak en aanbod van leerlingen, maar ook een voortdurende inzet t.a.v. (school)ontwikkeling, zodat onze onderwijskwaliteit goed blijft. Het traditionele leerstofjaarklassensysteem lijkt steeds minder aan te sluiten bij de eisen die de maatschappij aan leerlingen stelt. Groepsdoorbrekend, thematisch werken en afwisseling in zelfstandig en actief leren zijn beter passend om kinderen voor te bereiden op hun (toekomstige) plek en rol in de veranderende maatschappij. Kinderen zijn (mede)eigenaar van hun eigen leerproces, zodat zij het maximale uit zichzelf kunnen en leren te halen. Kindgesprekken vormen de basis, waarin telkens de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkelingen van individuele leerlingen worden besproken en nieuwe (leer)doelen worden gesteld door leerkracht en leerling. Ieders talenten worden hierdoor gezien en verder ontwikkeld. De leerkracht begeleidt ieder kind in dit persoonlijke ontwikkelingstraject. Ouders, team en kinderen zijn samen verantwoordelijk om zorg te dragen voor elkaar en daarmee ook voor een prettig schoolklimaat voor eenieder. Rust, reinheid, regelmaat en respect vormen hiervan de
basis.

Onze missie
Op 't Keuningshöfke bieden we kwalitatief goed onderwijs in een veilige, warme en rijke leeromgeving. Wij vinden het belangrijk om partners in de opvoeding te zijn van ouders en waar nodig ook de samenwerking aan te gaan met externe (hulpverlenende) organisaties. Daarnaast zien wij onszelf ook als sociale participant binnen de dorpsgemeenschap, waarbij we, waar mogelijk, aansluiting zoeken bij de activiteiten en festiviteiten binnen het dorp. Ons team bestaat uit professionele medewerkers die in een open sfeer, respectvol en middels heldere, tijdige communicatie met elkaar, met ouders en andere betrokkenen samenwerken. Ieder kind wordt nauwlettend gevolgd in zijn totale ontwikkeling, waarop wij door een gedifferentieerd onderwijsaanbod zo goed mogelijk proberen aan te sluiten, gebruik makend van de leerlingspecifieke vaardigheden. De kinderen doen hierdoor succeservaringen op en bouwen aan hun zelfvertrouwen. Respect en waardering voor de eigenheid van ieder kind vinden wij van groot belang. We benadrukken dit ook in de omgang met elkaar vanuit een positieve basishouding.
Wij bieden elk kind, binnen onze mogelijkheden, passende ondersteuning en begeleiding om zich
optimaal te kunnen ontwikkelen op zowel het gebied van leerresultaten als ook in zijn persoonlijke
ontwikkeling. We willen hiermee bereiken dat de kinderen al vanaf het begin goed kunnen functioneren in de maatschappij waarvan zij deel uitmaken. Het werken volgens het principe van "Rust, reinheid en regelmaat", biedt hierbij een goede basis. De inzet van actuele lesmethodes, moderne leermiddelen en het volgen van teamnascholing zorgt ervoor dat ons onderwijs bij de tijd blijft. Middels ons gedegen en vernieuwend onderwijs willen wij ervoor zorgen dat 't Keuningshöfke een kwalitatief goede school is, waar ouders hun kind vol vertrouwen naartoe brengen en waar de kinderen een plezierige, leerzame schooltijd ervaren.

Onze kernwaarden
• Veiligheid
• Samenwerking
• Verantwoordelijkheid
• Structuur / continuïteit
• Vertrouwen
• Ontwikkeling

Schoolprofiel van basisschool 't Keuningshöfke
• Een rijke leeromgeving
• Het maximale uit jezelf halen
• Groepsoverstijgend werken
• Gezamenlijke verantwoordelijkheid => wij i.p.v. ik
• Eigenaarschap bevorderen
• Brede ontwikkeling
• Werken vanuit leerlijnen

Onze slogan: 'Samen sterk in ontwikkeling!'